Rezoluții Forum ONG 2013

Rezoluții ale Forumului Național ONG 2013

 Iată Rezoluțiile Forumului Național al Organizațiilor Neguvernamentale din România, ediția a XIII-a. Așteptăm comentarii și sugestii pornind de la acestea la: cristina@centras.ro, persoană de contact: Cristina Mastacan.

Democraţie participativă şi drepturile omului
Forumul Național al Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a XIII-a, solicită Guvernului şi Parlamentului României:

 • Renunțarea la adoptarea în regim de urgență a modificărilor legislative;
 • Îmbunătățirea reglementărilor și practicilor privind transparența instituțională, în sensul implicării societății civile în procesul de luare a deciziilor la nivel local și central, inclusiv în ce privește procesul revizuirii Constituției;
 • Adoptarea unei legi care să reglementeze adunările publice în concordanță cu jurisprudența CEDO;
 • Modificarea Legii Poliției, Legii Jandarmeriei și a Legii Poliției locale în sensul introducerii de garanții legale pentru persoanele private de libertate în mod administrativ, precum și în sensul scăderii duratei acestei măsuri.

 

Incluziunea socială a romilor

Forumul Național al Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a XIII-a, solicită:

 • Demararea procesului de consultare publică pentru noua Strategie Națională pentru Romi și clarificarea ambiguităților în termeni de buget, instituții responsabile și indicatori;
 • Dezvoltarea și implementarea unor modele de educație alternativă adaptate la nevoile și provocările specifice fiecărei comunități,  în vederea facilitării integrării școlare și a depășirii lacunelor acumulate atât pe plan social cât și curricular pentru copiii romi care nu au beneficiat de educaţie preșcolară sau care se află în risc de abandon școlar;
 • Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme funcționale de consultare autentică a cetățenilor romi din zone marginalizate în definirea strategiilor locale de incluziune socială a romilor;
 • Asigurarea de finanțări mici, accesibile din punct de vedere administrativ, pentru proiecte locale care răspund nevoilor reale ale comunităților cu o populație considerabilă de etnie romă.

 

Politica fiscală ce priveşte sectorul ONG

Forumul Național al Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a XIII-a,solicită introducerea unui pachet coerent de măsuri fiscale care să încurajeze:

 • donatorii individuali (de mici și mari dimensiuni), prin deducerea donațiilor în anumite praguri din baza impozabilă și
 • sectorul de afaceri, prin intermediul creditului fiscal, să contribuie cu resurse financiare la susținerea unor servicii sociale importante pentru grupurile defavorizate precum și pentru dezvoltarea de noi servicii în arii considerate prioritare ca educația, cultura, protecția mediului, educație civică și drepturile omului.

 

Justiţie şi politici anticorupţie

Având în vedere încrederea scăzută a cetățenilor în instituțiile publice, generalizarea corupției și lipsa de transparență și consultare în luarea deciziilor publice, Forumul Național al Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a XIII-a, solicită:

 • Creșterea transparenței cheltuirii banilor publici prin măsuri concrete precum publicarea bazei de date a Serviciului electronic de achiziții publice (SEAP) în format date deschise (open data) și publicarea gratuită pe Internet, în format reutilizabil, a legislației României actualizate (inclusiv Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, “Achiziţii publice”);
 • Depolitizarea și respectarea independenței justiției;
 • Îmbunătățirea transparenței justiției și a managementului instanțelor de judecată (de ex. accesul la jurisprudența relevantă prin publicarea hotărârilor judecătorești, dezvoltarea și aplicarea, în instanțele de judecată, a unor proceduri administrative simple și clare pentru justițiabili);
 • Adoptarea unei legislații privind mobilitatea între sectorul public și privat (reglementarea pantouflage-ului/revolving doors), în acord cu cele mai bune practici europene;
 • Dezvoltarea educației juridice a tinerilor/cetățenilor.

 

Solidaritate internaţională

Forumul Național al Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a XIII-a, solicită:

 • Crearea unei agenţii – RO AID cu rolul de a programa bugetul dedicat asistenţei pentru dezvoltare, de a monitoriza proiectele de dezvoltare ale României şi realizarea de apeluri de proiecte dedicate organizaţiilor neguvernamentale din România,
 • Finalizarea strategiei naţionale de cooperare pentru dezvoltare în consultare cu societatea civilă
 • Iniţierea unor programe/parteneriate trilaterale şi crearea unui fond comun de finanţare ( pentru România şi alte state UE de ex. Polonia),
 • Crearea unei strategii de ţară pentru Republica Moldova prin consultare cu societatea civilă din cele două ţări care să  includă un program dedicat societăţii civile şi proiectelor realizate în parteneriat.

 

Managementul şi eficienţa fondurilor structurale şi de coeziune

Forumul Național al Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a XIII-a, solicită Ministerului Fondurilor Europene și Autorităților de Management ale Programelor Operaționale Sectoriale:

 • Asigurarea unor condiții contractuale corecte și echilibrate între părți;
 • Adoptarea și promovarea mai multor facilități care să asigure un flux financiar sănătos la nivelul organizațiilor beneficiare;
 • Extinderea eligibilității ONGurilor pe mai multe axe ale mai multor POS/ liberalizarea/generalizarea accesului ONG-urilor la POS-uri și asigurarea accesului la finanțare pentru organizațiile aflate în dezvoltare, prin crearea unor mecanisme flexibile, tip global grants;
 • Implicarea organizațiilor beneficiare în procesele de decizie strategică la nivelul managementului de program.

 

Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului

Forumul Național al Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a XIII-a, solicită:

 • renunţarea la modificarea abuzivă a legislaţiei pentru a deservi exclusiv interesele economice, ignorând principiile dezvoltarării durabile, şi respectarea dreptului constituţional la un mediu curat;
 • respectarea obligaţiilor privind transparenţa decizională şi a dreptului la informaţia de interes public pentru mediu de către guvernanţi. Cerem reprezentanţilor Guvernului şi Parlamentului să ia în considerare argumentele cetăţenilor înainte de a decide în numele lor şi al generaţiilor viitoare;
 • renunţarea la imixtiunea politicului în deciziile de mediu, atunci când expertiza tehnică  trebuie să primeze şi asumarea răspunderii individuale a politicienilor şi guvernanţilor atunci când deciziile lor au un impact negativ asupra mediului şi vieţii cetăţenilor;
 • pedepsirea de către sistemul de justiţie a actelor de corupţie, trafic de influenţă, încălcarea legislaţiei, în baza documentelor strânse de Comisia Parlamentară privind proiectul Roşia Montană.

 

 Piaţa muncii şi politici sociale

Forumul Național al Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a XIII-a, solicită autorităților competente:

 • Crearea unor mecanisme transparente de susţinere şi/sau finanţare din fonduri publice pentru asigurarea accesului neîngrădit la servicii pentru toate categoriile vulnerabile (ex. programe integrate intersectoriale, Program Naţional pentru ocuparea persoanelor cu dizabilităţi, finanţare prin vouchere, contractarea serviciilor sociale, garantarea creditelor întreprinderilor sociale etc).

Recomandări

I. Ocupare

 • Înființarea unui Program Naţional destinat ocupării persoanelor cu dizabilități, care să colecteze după modelul Taxei de viciu, amenzile şi taxele colectate prin sistemul de cotă. Se pot folosi bune practici din Franța, inclusiv crearea unei instituţii/departament care să gestioneze acest Program;
 • Crearea unui mecanism de finanțare a servicilor de ocupare bazat pe sistemul de vouchere – finanțare centrată pe nevoile beneficiarului;
 • Realizarea unor programe integrate de ocupare pentru tineri, care să asigure tranziția de la şcoală la viața activă, după modele europene – Austria şi Germania.
 • Identificarea legislaţiei europene (directive) şi monitorizarea aplicării acesteia la nivel național, inclusiv Strategia Europa 2020.

II. Economie Socială

 • Reglementarea domeniului, princiipiilor şi a statutului juridic al Întreprinderilor Sociale,  în special recunoaşterea activităţii economice derulate de către ONG-uri;
 • Acordarea de facilităţi fiscale şi non fiscale pentru entităţile economiei sociale, inclusiv modificarea OUG 34 privind achiziţiile publice, măsuri de garantare a creditelor, micro creditare.

III. Servicii sociale

 • Elaborarea standardelor de cost şi performanţă/calitate pe categorii de servicii;
 • Realizarea unei Strategii naţionale în domeniul serviciilor sociale;
 • Promovarea unor mecanismelor de finanţare pentru servicii sociale adaptate nevoilor beneficiarilor/comunităţilor – vouchere, contractare servicii sociale, parteneriate public private;
 • Asigurarea accesului cetăţenilor la servicii sociale şi de ocupare şi finanţarea corespunzătoare a acestora din bugetul central şi prin mecanisme adecvate de transferuri, respectiv alocarea bugetară pe principiul ”banul urmează beneficiarul” (sistem de vouchere către beneficiari, contractarea socială, fondul de dizabilitate) în baza analizelor de nevoi la nivel teritorial și a hărților de acoperire cu servicii, a standardelor de calitate, şi a  standardelor minime de cost pe categorii de servicii;
 • Crearea unui cadru favorabil dezvoltării economiei sociale (întreprinderi sociale create de ONGuri şi activităţi de economie socială ale CAR şi CARP) prin măsuri concrete de sprijin  fiscale: subvenționarea contribuţiilor de asigurări sociale şi de sănătate ale lucrătorilor din grupuri defavorizate, scutiri de plată a impozitului pe profitul reinvestit ş.a. și non-fiscale – achiziţii sociale,  acces la scheme de ajutor de stat şi de minimis, la măsuri de ocupare activă pentru grupurile vulnerabile, creditare și finanţare pentru start-up-uri, fonduri structurale FSE, FEDR, FEADR ș.a.)

 

Dezvoltarea comunitară în mediul rural

Forumul Național al Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a XIII-a, solicită ca politicile, dar și finanțările publice (inclusiv cele europene), să devină conectate la realitățile și nevoile comunităților rurale și ale grupurilor vulnerabile din aceste comunități.

În acest sens:

 • orice politică publică adresată mediului rural, la nivel național, regional și local, trebuie să integreze măsurile de tip “hard” (investiții în infrastructură, dezvoltare de afaceri) cu cele de tip “soft” (incluziune socială și dezvoltarea capitalului social și uman);
 • programele de finanțare adresate mediului rural trebuie să includă măsuri necesare pentru creșterea capacității comunităților de a implementa propriile proiecte (prin finanțarea serviciilor de informare, instruire, consultanță pentru dezvoltarea de proiecte, facilitare comunitară pentru constituirea de grupuri de inițiativă, forme asociative etc.)

 

Educaţie şi voluntariat

Forumul Național al Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a XIII-a, solicită:

I. Autorităților publice naționale responsabile de domeniul educației în România realizarea unui parteneriat care să permită facilitarea colaborării între ONG-uri și instituțiile de învățământ, precum și a unor proceduri transparente de aplicare privitoare la:

 • Integrarea în curricula națională a cursurilor practice susținute de către ONG-uri;
 • Susținerea transferului de bune practici între ONG-uri și instituții de învățământ;
 • Alocarea de resurse publice pentru proiecte în colaborare cu instituțiile de învățământ.

II. Autorităților publice naționale recunoașterea experienței de voluntariat pentru creșterea angajabilității în rândurile tinerilor prin:

 • Parteneriate cu instituții care au standarde de muncă și calificări profesionale pentru corelarea cu experiența profesională dobândită prin voluntariat;
 • Asigurarea unui dialog cu angajatorii, pentru recunoașterea voluntariatului ca experiență profesională.

 

Sănătate

Forumul Național al Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a XIII-a, solicită:

 • Introducerea obligativităţii educaţiei pentru sănătate în şcoli, educaţie adaptată pentru fiecare grupă de vârstă şi pe segmente specifice (nutriţie, educaţie sexuală, stil de viaţă sănătos etc.);
 • Reactualizarea programelor de sănătate şi a managementului financiar în sistemul sanitar, în conformitate cu nevoile actuale ale pacienţilor şi cu reglementările comunitare (ex. programele antidrog);
 • Umanizarea actului medical;
 • Instituirea unui program naţional de prevenire a abandonului şi creştere a calităţii vieţii nou-născutului;
 • Implicarea organizațiilor societăţii civile în procesele de decizie strategică la nivel de program şi crearea unei strategii şi a unui mecanism de comunicare între instuţiile guvernamentale şi organizaţii.

 

Dezvoltare urbană

Forumul Național al Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a XIII-a, solicită tuturor autorităţilor centrale competente:

 • introducerea drept prioritate în activitatea lor reformarea cadrului planificării dezvoltării, astfel încăt aceasta să se desfăşoare într-un mod integrat, participativ şi structurat;
 • ca dimensiunea teritorială să aibă o mai mare importanţă în reducerea dezechilibrelor teritoriale, respectarea nevoilor comunităţilor locale şi stimularea dezvoltării durabile, inclusiv prin regenerare urbană şi valorificarea patrimoniului construit, respectăndu-şi astfel şi angajamentele de la nivel european.

 

Presa independentă şi jurnalismul cetăţenesc

11_jurnalismForumul Național al Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a XIII-a, solicită serviciilor publice de radio și televiziune deschiderea către societate, prin sprijinirea jurnalismului independent și a producției independente, în baza misiunii publice a acestor două instituții.

 

Legislatie nonprofit

Forumul Național al Organizațiilor Neguvernamentale, ediția a XIII-a, solicită:

 • Stimularea spiritului asociativ prin promovarea şi adoptarea unui cadru legislativ privind înfiinţarea organizaţiilor neguvernamentale, în special prin adoptarea regimului notificării în procedura de constituire şi reglementarea statutului asociaţiilor fără personalitate juridică;
 • Reducerea costurilor adminstrative privind procedurile de organizare şi funcţionare a organizaţiilor neguvernamentale, în special a asociaţiilor;
 • Stimularea activităţilor generatoare de venituri derulate de către organizaţii neguvernamentale pentru a contribui la creşterea rolului acestui sector la dezvoltarea economiei sociale şi al inovării sociale.

 

Print Friendly